TR /EN /FR

Aydınlatma Metni

Anasayfa / Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni Ersoylar Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından müşterilerden, müşteri adaylarından, kefillerden, tedarikçilerden, hizmet alınan 3.kişilerden elde edilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetler çerçevesinde işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.  

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ersoylar Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş. (0324 676 44 35 / info@ersoylarmetal.com / Güvenevler Mah. 1947 Sokak No:25 Optima İş Merkezi Kat:12 D:26 Yenişehir/ MERSİN) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilen; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir. 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Ücret Politikasının Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin TeminiKişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda sayılan amaçlar için işlenen kişisel veriler yine aynı amaçlarla sınırlı olarak aşağıda belirtilen 3. kişilere aktarılabilecektir:

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tedarikçiler

Serbest Muhasebeci/Mali Müşavir

Hukuki İhtilaf Halinde Şirketin Danışmanlık Aldığı Avukatlık Bürosu

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel veriler, müşterilerle yapılan satış sözleşmesi, müstahsil makbuzu, alış faturası, satış faturası, şikayet ve öneri formları, güvenlik kamerası kayıtları ve www.ersoylarmetal.com internet sitesinde bulunan iletişim formu yöntemleri kullanılarak elde edilmektedir. 

Kişisel veriler, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesinin talep edilmesi halinde, bu durumunun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.ersoylarmetal.com internet sitesinden/şirketten edineceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak ıslak imzalı bir şekilde elden, postayla veya noter kanalıyla Güvenevler Mah. 1947 Sokak No:25 Optima İş Merkezi Kat:12 D:26 Yenişehir/ MERSİN adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılan başvurulara en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak talebinize konu işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için, Hemen Arayın! +90 (324) 676 44 35

Copyright © 2017. Her Hakkı Saklıdır.
Top